10-10| Αλλαγή ημερομηνία διεξαγωγής του 43ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλολογών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 159609/Δ2/28-09-2016 εγγράφου του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «43o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων»

Το με αρ. πρωτ. 159609/Δ2/28-09-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «43o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων» τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου ως εξής:
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Τελετών της Ενώσεως
Κωνσταντινουπολιτών) στις 10, 11 και 12 Νοεμβρίου 2016 αντί στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2016.

Αθήνα, 10-10-2016
Αρ. Πρωτ. 166878/Δ2

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ