06-10-16 Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη στην επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ

filis simaia sovaro

06-10-16 Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη στην επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1452/6-10-2016 επιστολής σας προς τον Υπουργό Παιδείας, σχετικά με την πρόταξη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στις προσλήψεις αναπληρωτών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Η διάταξη που επικαλείστε στην επιστολή σας μέσω της οποίας αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, από την πρόσληψή τους σε ΚΕΔΔΥ ή σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης, σας γνωρίζουμε ότι αποτελεί δέσμευση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΥΑ 128005 /Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ Β 2217) και δεν αποτελεί νέα ρύθμιση που καθορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 116492/Ε2/14.07.2016 εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, όπως αφήνεται στην επιστολή να εννοηθεί.
Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ισχύουν τα κάτωθι :
Α. Για τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Γενικής Αγωγής ισχύουν τα ακόλουθα :
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) και του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), ορίζεται ότι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προτάσσονται κατά σειρά :
α) οι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και γ) οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Επιπλέον, στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) ορίζεται ότι: «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.»
Επειδή πιστεύουμε ότι η θετική διάκριση που πρέπει να τυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί με ανάπηρο τέκνο δεν ικανοποιούταν επαρκώς με το ανωτέρω ισχύον θεσμικό πλαίσιο προωθήσαμε νομοθετική ρύθμιση και με το άρθρο 39, του ν.4403 (ΦΕΚ Α 125) εξομοιώνονται οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και κατά συνέπεια έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει για τους πολύτεκνους, σε όλο το πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Β. Για τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα την ΥΑ 128005 /Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ Β 2217) μοριοδοτούνται, ως κοινωνικά κριτήρια, τα κάτωθι :
α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες.
β) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α και β να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο
Ειδικά στις προσλήψεις αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, σε κάθε φάση  πρόσληψης προηγούνται οι εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ  σε ποσοστό 10%.
Η θέση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την κατοχύρωση και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, δεν καλύπτεται πλήρως από το περιγραφόμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουμε δεσμευτεί ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις σας κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου νομοθετικού πλαισίου για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Νίκος Φίλης

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας