04-10 | Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
Σχετ: υπ’αριθμ. Φ8/105357/Δ4/28-06-2016 εγκύκλιο με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17»
Σε απάντηση των ερωτημάτων που δέχτηκε η υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε ότι ως «Τομείς της Β’ τάξης που λειτουργούν στο σχολείο» (§ 2.1 του ανωτέρω σχετικού, σελ. 2) νοούνται οι τομείς ανά ΕΠΑ.Λ. που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (2079, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού Τομέων ανά ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ.20/120403/Δ4/16 (2423, τ. Β’) όμοιά της.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Μαρούσι, 3-10-2016
Αριθ. Πρωτ. Φ8/162536/Δ4
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ