22-09-16| «Ενημέρωση σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου»

Mε αφορμή ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου σας επισημαίνουμε ότι για τυχόν μετεγγραφές που ήδη πραγματοποιήθηκαν πριν τη δημοσίευση του Ν.4415/2016 (Α ́159) και εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4415/2016 (Α ́159) εφαρμόζεται και για αυτές η ανωτέρω διάταξη του νόμου.

O Υπουργός

Νικόλαος Φίλης

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου

Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β΄ τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.