09-09-16 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και πρόσληψη ως αναπληρωτές

09 09 16 idiotikoi

09-09-16 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και πρόσληψη ως αναπληρωτές

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπ/ση κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής,οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, άλλως υπόκεινται στις κυρώσεις των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 59 του Ν.3966/11 (ΦΕΚ 118 Α ́/24-05-2011),όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4351/15 (ΦΕΚ 164 Α ́/04-12-15). Σε περίπτωση, δε, μη ανάληψης υπηρεσίας, δεν διατηρούν το προϋφιστάμενο ευεργέτημα των διατάξεων των παρ.2 και 3 περί αναγνώρισης πλασματικής δημόσιας προϋπηρεσίας στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών (υπό την παρούσα τους μορφή).

 

Τα παραπάνω αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές είχαν δικαίωμα μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στο ιδιωτικό σχολείο και να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία ως προϋπηρεσία αναπληρωτή. Το δικαίωμα αυτό το είχαν για ένα μόνο σχολικό έτος σύμφωνα με την ακόλουθη ρύθμιση:

 

Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.

 

Το έγγραφο

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας