09-09-16 Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

Μετά από ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 141285/Γ2/08-09-2014 εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015» δεν είναι σε ισχύ.
Για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017 θα εκδοθούν νέες εγκύκλιοι.

Αθήνα, 08-09-2016
Αρ. Πρωτ. 144582/Δ2

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ