Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη των αναπληρωτών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δικαιολογητικά για τη συγκρότηση Π. Μ. αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία ΑΤΟΜΙΚΟΥ βιβλιαρίου Ασθενείας)
3. Πιστοποιητικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ)
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου) και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας όταν υπάρχει (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου: το πτυχίο στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου)
5. Φωτοαντίγραφο του Μεταπτυχιακού (σε περίπτωση ξενόγλωσσου: το μεταπτυχιακό στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ).
6. Σεμινάριο 400 ωρών (όταν υπάρχει και μόνο για τις περιπτώσεις πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
7. Γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) Ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών με βάση το παραπεμπτικό έγγραφο της Δ/νσης με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και η φυσική και ψυχική καταλληλότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα (σε περίπτωση αναπηρίας και το πιστοποιητικό της αναπηρίας)
8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου τράπεζας (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) όπου θα αναγράφεται καθαρά ο ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος.
9. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για κάθε έτος ξεχωριστά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή άλλους φορείς
10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο σε περιπτώσεις έγγαμου ή και με ανήλικα τέκνα. Στις περιπτώσεις που τα τέκνα σπουδάζουν ή υπηρετούν στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)
11. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
12. Από την Υπηρεσία παρέχονται: Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του Ν.1599/1986, αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ή/και μεταπτυχιακού, Έντυπο «Στοιχεία αναπληρωτή-ωρομισθίου», αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.