Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο.
2. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα ή τάξη Γυμνασίων και ΓΕΛ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους εικοσιεπτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από εικοσιεπτά (27) διαιρούνται σε τμήματα (ΦΕΚ 2451/2013 τ.Β’). Δηλαδή μία τάξη με εικοσιοκτώ (28) μαθητές χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα, μία τάξη με πενήντα πέντε (55) μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10% ως προς το μέγιστο αριθμό μαθητών στο τμήμα.
3. Ο χωρισμός των τμημάτων στα οποία υπάρχουν μαθητές ΑΜΕΑ γίνεται όταν στο τμήμα φοιτούν 27 μαθητές (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ.Β’ άρθρο 28 παράγραφος 15). Μετά τον χωρισμό λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών ΑΜΕΑ ανά τμήμα που προέκυψε με τον χωρισμό. Ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία για κάθε μαθητή ΑΜΕΑ κατά τρεις μαθητές λιγότερους. Δηλαδή αν μια τάξη έχει 29 μαθητές και σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας μαθητής ΑΜΕΑ τότε το ένα τμήμα θα έχει 13 μαθητές και το άλλο 16.
4. Αν υπάρχει διάγνωση – αξιολόγηση από ΚΕΔΔΥ μαθητή και προσκομισθεί νέα διάγνωση από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο αντικρουόμενη με αυτή του ΚΕΔΔΥ τότε ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει το γονέα ότι πρέπει να υποβάλλει και τις δύο διαγνώσεις στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προκειμένου να επιλεγεί η μία εκ των δύο διαγνώσεων η οποία και θα ισχύει.
5. Α) Για το μάθημα «Πληροφορική – Τεχνολογία» Α’ και Β’ Γυμνασίου ισχύει η αρ. πρωτ. 104013/Γ2/12-9-2011 Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία:
i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.
ii) Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας. Τη δεύτερη διδακτική ώρα της εβδομάδας θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής η δεύτερη ομάδα και η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

Β) Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου θα ισχύσουν τα εξής:
i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες και η διδασκαλία γίνεται κανονικά στο εργαστήριο Πληροφορικής.
ii) Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα διδάσκεται το επιλεγμένο μάθημα στην αίθουσα του τμήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.
6. Για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα ισχύει το ΦΕΚ 2732/2016 τ.΄Β σύμφωνα με το οποίο πρέπει:
1. Να γίνεται διενέργεια στην Α΄ τάξη διαγνωστικής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα εντός της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων, προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκαλία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών κάθε τμήματος. 2. Σε περίπτωση που από τη διαγνωστική δοκιμασία διαπιστωθεί μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεων των μαθητών ενός ή περισσότερων τμημάτων στην αγγλική γλώσσα και κριθεί από τους καθηγητές της αγγλικής ότι ενδείκνυται η κατανομή των μαθητών σε δύο επίπεδα, ο σύλλογος των διδασκόντων δύναται να αποφασίσει αυτή την ανακατανομή χωρίς αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων τμημάτων ως εξής:
α) Στις σχολικές μονάδες που έχουν δύο τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής π.χ. για την Α΄ τάξη: Α1-Α2 Επίπεδο 1 και Α1-Α2 Επίπεδο 2.
β) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τρία τμήματα ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο τμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα δύο τμήματα την κατανομή της περίπτωσης α.
γ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τέσσερα τμήματα ανά τάξη μπορεί να ακολουθηθεί εις διπλούν το σχήμα της περίπτωσης α.
δ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν πέντε τμήματα ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο ή τα τέσσερα τμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα ζεύγη τμημάτων την κατανομή της περίπτωσης α.
7. Για τις αναθέσεις μαθημάτων ισχύει η Υπουργική Απόφαση αρ.πρ. 136680/Δ2/25-8-2016
8. Από 13/9/2016 οι Σχολικές μονάδες να λειτουργούν με ωρολόγια προγράμματα (Ω.Π) με τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς.
Για διευκόλυνση στη συμπλήρωση και τη διαχείριση του ΩΠ σας το στέλνουμε σε ηλεκτρονική μορφή με οδηγίες συμπλήρωσης.
Με την ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι Εκπαιδευτικοί.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε