11-08-16 Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερησίου Γυμνασίου

4o gymnasio neapolis

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2449/09-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 121072/Δ2/22-07-2016 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»

gym-trop-progr-1617

To ΦΕΚ με την τροποποίηση σε μορφη pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας