Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ για τα ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:
1. με αρ. φύλλου 2079 και ημ/νία δημοσίευσης 6-7-2016 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 με θέμα: «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)» και
2. με αρ. φύλλου 2423 και ημ/νία δημοσίευσης 5-8-2016 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ20/120403/Δ4/21-07-2016 με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)».
Το σύνολο των τομέων που αναφέρονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ενσωματωθεί στη με αρ. πρωτ. Φ20/122938/Δ4/26-7-2016 (που ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 29/7/2016) εγκύκλιο με θέμα «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο», που σας έχει ήδη αποσταλεί.

Υπουργείο Παιδείας