18-07-16 Αύξηση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις αναπληρωτών

18 07 16 pinakes

 

18-07-16 Αύξηση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις αναπληρωτών

 

Κατατέθηκε τροπολογία για την εξασφάλιση πιστώσεων για την απασχόληση εκπαιδευτικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι πιστώσεις αφορούν την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού . Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2016 έως το ποσό των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000,00) Ευρώ και το έτος 2017 έως το ποσό των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000,00) Ευρώ. Σημειώνουμε ότι με τροπολογία του Οκτωβρίου  το ποσό που είχε εξασφαλιστεί  μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016 ανέρχονταν στα 64.600.000 Ευρώ ενώ με τη νέα τροπολογία το ποσό αυξάνεται κατά 52 εκατομμύρια (116.600.000,00).

 

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

 

Σύμφωνα με την αιτολογική έκθεση το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

 

Ακολουθεί η τροπολογία:

Τροπολογία ΥΠ.Π.Ε.Θ.

στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος

«Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Άρθρο..

Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο..

Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

   Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000,00) Ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000,00) Ευρώ».