Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.., με την οποίαν καλούνται τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  που είναι Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ΕΠ Τ.Ε.Ι., εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξημένων προσόντων καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. (Σύμβουλοι και Εισηγητές) και Συμβούλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλέξτε το σύνδεσμο: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο του Ι.Ε.Π.

Για υποβολή των αιτήσεων επιλέξτε το σύνδεσμο: Υποβολή αιτήσεων

********************************************************

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανδρέα Παπανδρέου  37, 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ. :  210 344 22 29
********************************************************