Πραγματοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Θέμα: Πραγματοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε σχολικές μονάδες Δ.Ε στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’αρίθμ.8974/Γ7/26-01-2012 εγκύκλιος με θέμα «Πραγματοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΠΑΝΤΗΣ