Παράταση κατάρτισης προγραμμάτων εκπαιδευτικών επισκέψεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Παράταση κατάρτισης προγραμμάτων εκπαιδευτικών επισκέψεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ16Α/197651/Δ1/04-12-2015 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ που αφορά στα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2015-16 σας ενημερώνουμε ότι, παρατείνεται η προθεσμία κατάρτισης και υποβολής των εν λόγω προγραμμάτων από τα ΚΠΕ έως 15-1-2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 18-12-2015
Αριθ. Πρωτ. : Φ16Α/2738/ 208943 /Δ1