Αλλαγή στην ύλη του μαθήματος ΑΕΠΠ της Δ Εσπερινού ΓΕΛ

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β΄ 1652) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

Προβολή αρχείου