Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου (4336) για τις συντάξεις

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)

Προβολή αρχείου