Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.αποφ. 6488/16−10−2013 (ΦΕΚ 2768/30−10−2013 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.αποφ.8141/29−11−2013 (ΦΕΚ 3217/18−12−2013 τ.Β΄) και την αριθμ. Φ.αποφ. 265/13−01−2014 (ΦΕΚ 258/7.2.2014/τ. Β΄) του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Το ΦΕΚ εδώ