Τα ονόματα 602 Εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια

Αριθμ. 7969
Σύσταση και Συγκρότηση ομάδας εργασίας Εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» της οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013
πατήστε εδώ

1 thought on “Τα ονόματα 602 Εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια

Comments are closed.