Δελτίο Τύπου για αναπληρωτές

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ενημέρωση για τις αιτήσεις των αναπληρωτών και ωρομισθίων

 1. Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι αυτές που (θα) ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Κύπρου 85, 4ος όροφος) την αίτησή τους για αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών τους στο Γραφείο Αναπληρωτών (4ος όροφος) και έπειτα για καταχώρηση. Οι ώρες καταχώρισης των αιτήσεων είναι
  8.30-13.30.
 3. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά την εγκύκλιο των αναπληρωτών-ωρομίσθιων διότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
 4. Θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε η χειρόγραφη αίτηση να είναι συμπληρωμένη πριν την προσέλευσή σας στο χώρο ελέγχου.
 5. Δεν θα γίνει καταχώρηση για εκκλησιαστικά σχολεία δίχως την προσκόμιση του βιογραφικού σημειώματος.
 6. Προσοχή: Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 πρέπει να καταθέσουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά (βασικά και συμπληρωματικά).
 7. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής ή/και πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που υποβάλλονται από υποψήφιους (τριτέκνους ή πολυτέκνους) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
 8. Τα πιστοποιητικά για τους πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας να έχουν εκδοθεί από ΚΕ.Π.Α. και να είναι σε ισχύ για να γίνουν δεκτά.
 9. Για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Πέρα από την τήρηση των ανωτέρω, συμβάλετε σημαντικά στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο τη δική σας όσο και των υπολοίπων, αν έχετε ήδη αποφασίσει τις περιοχές προτίμησης σας.