Νέες (11ες) Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )
3. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 ( ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ )
4. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ )
5. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ )
6. Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω )
7. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-6-2015 ( ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ )
8. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ )
9. Φ.361.22/47/96772/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΛΟΑ465ΦΘ3-ΓΧΠ )
10. Φ.361.22/48/97216/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: 69MM465ΦΘ3-Λ39 )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 7ΨΘ0465ΦΘ3-4ΝΦ
Μαρούσι, 18 – 6 – 2015
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/ 49 / 97296 /E3

1 thought on “Νέες (11ες) Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Comments are closed.