Πως καθορίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων».

εδω