Τα ϕωτοβολταϊκά … απλά !

Πολύς είναι ο λόγος που γίνεται στις µέρες µας σχετικά µε τα ϕωτοβολταϊκά συστήµατα, στην πατρίδα µας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. ΄Οσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις ϑα έχουν αντιληφθεί πως πρόκειται για µια ανερχόµενη και οικολογική πρόταση στο τραπέζι των διαβουλεύσεων και των διαπραγµατεύσεων του ενεργειακού προβλήµατος που αντιµετωπίζει ϕανερά η χώρα µας
αλλά και άλλες περισσότερο ή λιγότερο οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες.
Είναι κοινός τόπος πια ότι έχουµε περάσει από την εποχή της πληροϕορίας στην εποχή της ενέργειας. Το παρών ϐιβλίο ϕιλοδοξεί να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια όλων αυτών που µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο ασχολούνται µε το τεράστιο αυτό κεφάλαιο που ονοµάζεται ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.
Οι µαθητές του Λυκείου έχουν στην ύλη τους µαθήµατα Ηλεκτρονικών στα οποία δειλά – δειλά αρχίζουν να εµφανίζονται και τα Φωτοβολταϊκά, που είναι σαφώς µια υποενότητα του µεγάλου µέρους της Φυσικής που λέγεται Ηλεκτρονικά.
Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο παρών ϐιβλίο είχε και παιδαγωγικό χαρακτήρα γιατί ξεκίνησε από πρώτες αρχές σχεδόν από το µηδέν, και κατέληξε στα µικρά αυτόνοµα ϕωτοβολταϊκά συστήµατα τα οποία µπορεί κανείς να κατασκευάσει και µόνος του. Αυτό είναι και ίσως το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το ϐιβλίο για όλους εκείνους που ασχολούνται ερασιτεχνκά µε τέτοιου είδους κατασκευές.
Οι επαγγελµατίες του είδους τέλος, σίγουρα ϑα ϐρούν ενδιαφέροντα τα δεδοµένα που περιέχονται στο τέλος του ϐιβλίου, υπό µορφή πινάκων, σχετικά µε την ποσότητα της Ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε κάθε µια από τις τριακόσιες περιοχές της Ελλάδας, για τις οποίες ο γράφων επεξεργάστηκε τις πειραµατικές µετρήσεις της ηλεκτρονικής ϐάσης δεδοµένων Helioclim, που πάρθηκαν από τους Ευρωπαϊκούς δορυφόρους Meteosat, τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια.
Γιώργος Α. Κριεµπάρδης
Φυσικός, M.Sc

Πατήστε εδώ για δείτε τη εξαιρετική  του συναδέλφου Γ. Κριεμπάρδη.

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός