ΕΜΕ: Τα θέματα είναι σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα Α
Θεωρία
Θέμα Β
Ελέγχει σχεδόν το σύνολο της ύλης του κεφαλαίου των Πιθανοτήτων.
Θέμα Γ
Η επιτυχής αντιμετώπιση προϋποθέτει την πλήρη γνώση του κεφαλαίου της Στατιστικής και απαιτεί αυξημένη ευχέρεια στους υπολογισμούς.
Θέμα Δ
Συνδυάζει γνώσεις από το σύνολο της ύλης της Γ΄Λυκείου. Σε πολλά ερωτήματα χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην εφαρμογή της θεωρίας και σε βάθος κατανόηση εννοιών και διαδικασιών. Η πολύ καλή γνώση της ύλης των προηγουμένων τάξεων και η ευχέρεια σε αλγεβρικούς χειρισμούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του Δ4.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
1. Τα ερωτήματα καλύπτουν το σύνολο της ύλης.
2. Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία, όχι όμως στον επιθυμητό βαθμό.
3. Η πάρα πολύ καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγουμένων τάξεων είναι καθοριστικός παράγοντας για την πλήρη διαπραγμάτευση με επιτυχία του συνόλου των ερωτημάτων.
4. Τα θέματα είναι σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά.

Πηγή: ΕΜΕ