Τοποθέτηση Προσωρινού Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φθιώτιδας

Λήψη αρχείου

“Τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε, τον κ. Ζάχο Γεώργιο (Α.Μ. 187916), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19, ως
Προσωρινό Διευθυντή στο 1 ο ΕΠΑΛ Λαμίας, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015
(31-08-2015).”