Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και υπηρετούν σε οργανική θέση στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 προσόντα (πραγματική διοικητική υπηρεσία) και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας μέχρι 19-12-2014.

Επισημαίνουμε ότι πραγματική διοικητική υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, είναι η υπηρεσία σε θέσεις Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Όλα τα έγγραφα εδώ