Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ

Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.». ……………………….. 4
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου,Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.». ……………………….. 5