Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

πατήστε εδώ

Comenius — Εκπαίδευση στο σχολείο σελίδα 8
Leonardo da Vinci — Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σελίδα 18
Erasmus — Ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη σελίδα 22
Grundtvig — Εκπαίδευση ενηλίκων σελίδα 26
Γλώσσες, τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, και διάδοση σελίδα 30
Jean Monnet — Διδασκαλία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σελίδα 34
Erasmus Mundus — Παγκόσμια πανεπιστημιακή κινητικότητα σελίδα 36
Συνεργασία με βιομηχανοποιημένες χώρες σελίδα 38
Tempus — Εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης σε χώρες κοντά στην ΕΕ σελίδα 40