Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών

Προβολή αρχείου

Λήψη αρχείου

 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 της αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465 Β) υ. α., όπως ισχύει, προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική Υπουργική Απόφαση
πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1 thought on “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών

Comments are closed.