Τι ισχύει για τις άδειες των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Όπως είναι γνωστό αιρετοί που κατέχουν αξιώµατα στην τοπική αυτοδιοίκηση λαµβάνουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους 60 ή 30 ηµερών συνολικά «κατ’ έτος», ανάλογα µε το αξίωµα που κατέχουν (άρθρα 93 και 182 του ν. 3852/ 2010, ως ισχύουν). Με την καθιέρωση για πρώτη φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1 και 3, και 114, παρ. 1 και 3, του ν. 3852/ 2010 ως αρχή της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου την 1 η Σεπτεµβρίου, το «έτος» για την χορήγηση των αδειώναυτών δεν λογίζεται ηµερολογιακά, αλλά ως έτος αντίστοιχο της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου, δηλαδή από την 1 η Σεπτεµβρίου µέχρι την 31 η Αυγούστου του
επόµενου ηµερολογιακού έτους.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των δήµων και των περιφερειών της χωρικής  σας αρµοδιότητας.

Υπουργείο Εσωτερικών

Υ.Γ του Διαχειριστή: Μια αναλυτική καταγραφή της νομοθεσίας για τις άδειες των αιρετών μπορείτε να δείτε εδώ