Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 A΄/2008) Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” στον Τομέα Πληροφορικής και στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος»

alages-esp-epal-2010.doc