Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4186/2013».
Σχ.:146484/Δ2/09-10-13

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η αυτοδίκαιη οργανική ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 5 του Ν. 4186/2013 στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ της έδρας της ΕΠΑΣ, δηλ. σε ΕΠΑΛ της ίδιας ομάδας ή αν δεν υπάρχει ΕΠΑΛ σε αυτήν, σε ΕΠΑΛ όμορης ομάδας της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση-διαπιστωτική πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που στην ίδια ομάδα υπάρχουν περισσότερα του ενός ΕΠΑΛ το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ θα κατανέμεται αναλογικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑΛ από την αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑΣ.

2. Σχετικά με τη «διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β΄ τάξη ΕΠΑΣ» οι Δ/νσεις ζητούν τα κενά από τις ΕΠΑΣ και καλούν τους εκπαιδευτικούς των όμορων ΕΠΑΛ να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να καλύψουν τα εν λόγω κενά για τη λειτουργία της Β΄ τάξης ΕΠΑΣ για το σχ. έτος 2013-14.

Υπουργείο Παιδείας