Κάλυψη των θέσεων των συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-14»

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των θέσεων των συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-14».

Έχοντας υπόψη:

  α) Υ.Α. 92985/Γ7/ 10-8-2012 (ΦΕΚ 2315 τεύχος Β’ /10-08-2012)
β) Υ.Α  93004/Γ7/ 10-8-2012

Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν εφόσον είναι εφικτό:

Τη στελέχωση των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) με εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 ή / και κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ70 ,  ως συνεργάτες του ΕΚΦΕ. Η θητεία των ανωτέρω, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της αναφερόμενης με αρ. πρωτ. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2315 τεύχος Β’ / 10-08-2012) σχετικής Υ.Α.

Υπουργείο Παιδείας