Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

Νέος Παιδαγωγός

πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα
Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014

Στόχοι του Συνεδρίου

– Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

– Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων

– Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς

– Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος

http://neospaidagogos.gr/index.html