Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2013 – 14.

Σε συνέχεια του εγγράφου του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα την πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε φορείς με αριθμ. Πρωτ. 93955/Δ1 12-07-2013 (http://minedu.gr/home/themata-prosopikou-main/135-protobathmia-kai-deyterobathmia/9894-12-07-13-2013-2014.html) σας ενημερώνουμε ότι το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας θα δεχθεί αιτήσεις απόσπασης από εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα ασκούν έργο σχετικό με την υποβοήθηση των Τμημάτων του (www.teilam.gr, www.teihal.gr) σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Β/θμιας εκπαίδευσης (Λαμίας, Καρπενησίου, Άμφισσας, Θηβών, Χαλκίδας) όπως ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους καθηγητές.

το έγγραφο εδώ

“Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των ΑΕΙ ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.
Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:
α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,
β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί
γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,
δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.
Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.”