07-12-23  ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι

27 03 17bruxelles

07-12-23  ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι

Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την προεπιλογή για την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 132226/Η2/16-11-2023 ).

Σύμφωνα με τις παρ. 9,10 και 11 του άρθρου 5 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1165) και την αριθ. 48/29-11-2023 Πράξη, ανακοινώνονται:

α)  πίνακας  κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά και

β)  πίνακας  υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία  επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την  Τρίτη, 12-12-2023 και ώρα 23.59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php.

Ο πίνακας ΕΔΩ