Ποιοι μπορούν να γραφούν στην Α & Β ΕΠΑΣ

Στην Υ.Α Αριθμ. 148096/Γ2/2007 αναφέρεται:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ − ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Άρθρο 6
Εγγραφές
1. Στην Α΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.
β) Προαχθέντες στη Β΄ τάξη του Α ΄κύκλου Τ.Ε.Ε.
γ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, Α΄ ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
δ)Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
ε) Προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ..
2. Στη Β΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:Προαχθέντες στη Β΄ τάξη της ΕΠΑ.Σ. στην ίδια ειδικότητα.

Δηλαδή μπορούν να εγγραφούν στην Α ΕΠΑΣ και οι προαχθέντες στη Β Λυκείου Εσπερινού ΓΕΛ

Καλοδήμος Δ.