Ποιοι δικαιούνται επίδομα ευθύνης

Σύμφωνα με  την ΑΔΑ:4577Η-5ΕΤ που αναφέρεται στο νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)
Επί του άρθρου 18
Επίδομα θέσης ευθύνης
1.- Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
Α.- Προϊστάμενοι Διοίκησης
i.- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια ευρώ (900€).
ii.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (400€).
iii.- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).
iv.- Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό ευρώ (100€).
Β.- Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
α) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια ευρώ (900 €).
β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
πεντακόσια πενήντα ευρώ (550 €).
γ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα ευρώ (€450).
δ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετρακόσια ευρώ (€400).
ε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τριακόσια ευρώ (300€) και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα,τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €),
στ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ), Δημοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ (€250) και εφόσον τα σχολεία
διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια ευρώ (€300).
ζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόνπενήντα ευρώ (€150).
η) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό ευρώ (€100)

Καλοδήμος Δ