15-06-22 Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και Φορέων Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων – Ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης επιπέδου 3

signal-2022-06-15-13-12-15-110.jpg

15-06-22 Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και Φορέων Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων – Ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης επιπέδου 3

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος και οι Πρόεδροι των Φορέων των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, κ. Βασίλης Κανακάκης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, κ. Θεολόγος Κατσουλάκης του Συνδέσμου Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος και κ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, υπέγραψαν στις 15 Ιουνίου 2022 Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, που είναι αποτέλεσμα επανειλημμένων επαφών και συζητήσεων μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και των εκπροσώπων των φορέων των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) επιπέδου 3 και η λειτουργία νέων ειδικοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στην κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Μέσω της επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής αυτής συνεργασίας, σκοπός είναι να αναδειχθούν, σχεδιασθούν και υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες της οικονομίας σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του νόμου 4763/2020 περί της μεταρρύθμισης σε θέματα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

Η χρονική διάρκεια του Μνημονίου ορίζεται σε τρία έτη, ενώ συστήνεται «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» για την ορθή εκτέλεση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Μνημονίου.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας