08-09-21 Νέα έκδοση μελέτης του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο: “Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications”

rsz 2adult education and training cover

08-09-21 Νέα έκδοση μελέτης του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο: “Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications”

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει μία νέα  μελέτη με τίτλο: «Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications» (Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Χτίζοντας ενταξιακές διαδρομές δεξιοτήτων και προσόντων)

Η νέα αυτή μελέτη του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ  εστιάζει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη. Διερευνά τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές και τα μέτρα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων και προσόντων να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση.

Εκτός από μια εκτενή αναφορά στους σχετικούς δείκτες που συνδέονται με την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων, η μελέτη παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για κάθε χώρα, συγκρίνοντας τα δημόσια επιδοτούμενα προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, τονίζοντας, ταυτόχρονα, την ανάγκη δημιουργίας οικονομικών κινήτρων για τις εν λόγω ομάδες ενηλίκων.

Η προοπτική πιο ευέλικτων διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης συνδέεται με τη δυνατότητα πιστοποίησης και αναγνώρισης της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης. Τέλος εξετάζονται οι υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές καθοδήγησης, ενημέρωσης και ο βαθμός ευαισθητοποίησης για τη μάθηση ενηλίκων.

Η κύρια πηγή των πληροφοριών προέρχεται από στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Εθνικές Μονάδες του Δικτύου που εκπροσωπούν 42 εκπαιδευτικά συστήματα ανάμεσα σε 37 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11855_en

και

https://europa.eu/!wpddKf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας