08-09-21  «Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύει το σχολικό και ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το 2021/22»

rsz 1school calendars 2021 22 cover

08-09-21  «Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύει το σχολικό και ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το 2021/22»

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει δύο νέες εκθέσεις με τίτλο α) «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22» (Οργάνωση του Σχολικού Χρόνου στην Ευρώπη. Πρωτοβάθμια και Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 2021/22) και  β) «The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22» (Οργάνωση του Ακαδημαϊκού Έτους στην Ευρώπη – 2021/22) από τη σειρά εκδόσεων Facts & Figures.

Πώς οργανώνεται η σχολική χρονιά στα σχολεία της Ευρώπης; Η έκθεση με τίτλο: «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22» δίνει εθνικά στοιχεία για τον αριθμό των σχολικών ημερών στο διδακτικό έτος, την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους, την περίοδο και τη διάρκεια των σχολικών εορτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η έκθεση, σε 10 χώρες το σχολείο αρχίζει τον Αύγουστο. Οι χώρες στις οποίες το σχολείο ξεκινά νωρίτερα είναι η Δανία και η Γερμανία. Ο αριθμός των ημερών του σχολικού έτους είναι γενικά ίδιος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με μερικές εξαιρέσεις, όπου ο αριθμός των ημερών στο σχολικό έτος είναι μεγαλύτερος στη δευτεροβάθμια από ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Παρά τις διαφορές, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των χωρών, ως προς  τη δομή του σχολικού έτους. Οι ημέρες του σχολικού έτους ποικίλουν από 165 ημέρες  στην πρωτοβάθμια, όπως στην Αλβανία και στη Μάλτα, έως  200, όπως στη Δανία και στην Ιταλία.

Πώς οργανώνεται το ακαδημαϊκό έτος μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας; Η έκθεση με τίτλο: «The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22» (Οργάνωση του Ακαδημαϊκού Έτους στην Ευρώπη – 2021/22) που αφορά στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, δίνει εθνικά στοιχεία για τo  δομή του ακαδημαϊκού έτους με ακριβείς πληροφορίες για το πότε ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος, τα εξάμηνα, οι αργίες και η περίοδος των εξετάσεων.

Στην έκθεση υπογραμμίζονται, επίσης, οι διαφορές ανάμεσα στα πανεπιστημιακά και μη-πανεπιστημιακά προγράμματα. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για 37 χώρες.

Οι εκθέσεις αφορούν τις 37 Ευρωπαϊκές χώρες (27 εκπαιδευτικά συστήματα κρατών μελών) που συμμετέχουν στο Erasmus+ programme της Ε.Ε. και  είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11853_en

https://europa.eu/!fXMCW9

και

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11854_en

https://europa.eu/!jPNFGx


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας