17-8-21: Συμπληρωματικές επιλογές Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

rsz mak 1

17-8-21: Συμπληρωματικές επιλογές Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Μουσικής ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και Δραματικής Τέχνης ΠΕ91.02:

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 67984/Δ2/10-06-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2538) «Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργηση σχολικής μονάδας», δίνεται συμπληρωματικά η δυνατότητα δήλωσης των εξής επιλογών στην αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των οικείων κλάδων, στο πλαίσιο της αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) Πρόσκλησης, για την περίπτωση λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολείων:

ΠΕ79.01, ΠΕ79.02:

Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

Μουσικό Γυμνάσιο Δυτ. Λέσβου

ΠΕ91.02:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Έδεσσας

Παραπέμπουμε τους υποψηφίους στη σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr)


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας