28-04-21 Ζ. Μακρή: «Παιδείας – ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διασυνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας»

rsz img 52a65466981ad990e77c27b85e65ee2e v 

28-04-21 Ζ. Μακρή: «Παιδείας – ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διασυνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας»

Πρωτόκολλο ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας υπέγραψε, ψηφιακά, σήμερα, Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μ. Μακρή και ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) κ. Γ. Βούτσινος με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ν. Σοφιανό και τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Σκιπίωνα – Στυλιανό Αποστολάκη της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), η οποία δραστηριοποιείται, κυρίως στον Ν. Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, σκοπός και αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων:

  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των συμβαλλόμενων φορέων,
  • η αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους,
  • η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας κυρίως από την πλευρά της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. προς το ΥΠΑΙΘ, την ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ), Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) καθώς και των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ),
  • η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης των μαθητών των ΠΕΠΑΛ και των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ και ΕΣΚ μέσω της αξιοποίησης της χρήσης των εξειδικευμένων και διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 εργαστηρίων της επιχείρησης,
  • η πραγματοποίηση ολόκληρης ή μέρους της πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης μαθητών των Προτύπων ΕΠΑ.Λ. (Ν. 4763/2020), ολόκληρης ή μέρους της πρακτικής άσκησης-Μαθητείας καταρτιζομένων των Δημοσίων ΙΕΚ, των ΕΣΚ καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ (Ν. 4763/2020), στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ., όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών,
  • η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτές  ΙΕΚ και εκπαιδευτικούς ΠΕΠΑΛ σε θέματα επιστημονικής εξειδίκευσης, και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
  • ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων και η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα και
  • η διοργάνωση από κοινού εκπαιδευτικών, επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (όπως συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, ημερών καριέρας κ.ά.) και δράσεων προβολής, που αποβλέπουν στο κοινό όφελος των συμβαλλομένων μερών και των συνεργαζόμενων φορέων.

 

Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ορίζεται κοινή επιτροπή παρακολούθησης, που αποτελείται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας  ΕΕΚΔΒΜ&Ν και της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ενώ η χρονική διάρκεια του πρωτοκόλλου είναι τρία έτη.

 

Η κ. Μακρή δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη από την συγκεκριμένη συνεργασία καθώς θέτει τα θεμέλια για την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενισχύει την δικτύωση με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών και την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών, ενώ, τέλος αναπτύσσει συμπράξεις για την δημιουργία νέων ειδικοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης ή νέων προγραμμάτων – οδηγών σπουδών ειδικοτήτων.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας