01-02-21 ΕΕΠ-ΕΒΠ-Ειδική Πρόσκληση-Ανακοινοποίηση

ΥΠΑΙΘ 2

01-02-21 ΕΕΠ-ΕΒΠ-Ειδική Πρόσκληση-Ανακοινοποίηση

Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. 10934/E4/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΡΧΝΛ46ΜΤΛΗ-Μ77) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

  • στη σειρά με α/α 189 διόρθωση της σχολικής μονάδας από 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στο ορθό 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ και
  • προσθήκη της σειράς με α/α 661

όπως αποτυπώνονται ακολούθως:
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ

ΩΡΕΣ

ΚΛΑ

ΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

189

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

25

ΠΕ25

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 25 ώρες

661

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

25

ΠΕ25

8ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 25 ώρες

Η Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ σε μορφή pdf

Τρία παραρτήματα σε μορφή excel


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας