07-10-20 Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων

ipourgeio 400px

07-10-20 Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) κ Γεώργιου Βούτσινου συγκροτήθηκε εννεαμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων που αφορούν στη διασφάλιση και ενίσχυση της ποιότητας του έργου και της συμβολής των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση.  

Η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

  • Κόκκκο Αλέξη, Ομότιμο Καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συντονιστή
  • Βεργίδη Δημήτρη, Ομότιμο Καθηγητή Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Γαβαλάκη Νίκο, Senior Advisor στην Διεύθυνση Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του Σ.Ε.Β.
  • Γούλα Χρήστο, Διευθυντή του ΙΝ.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε.
  • Καραλή Θανάση, Καθηγητή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Λιντζέρη Παρασκευά, Εκτελεστικό Διευθυντή του Ι.Μ.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε.
  • Λυτρίβη Ιωάννα, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Νικολοπούλου Βασιλική, Διευθύντρια Διά Βίου Μάθησης στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
  • Πισλή Κωνσταντίνα, Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ειδικότερα, έργο της επιτροπής είναι: α) η αναβάθμιση του σώματος των εκπαιδευτών της Δ.Β.Μ., β) η αναβάθμιση του σώματος των Αξιολογητών ΔΒΜ, γ) η αναβάθμιση των στελεχών σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΔΒΜ.

Για την υλοποίηση του έργου της, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα προβεί στην εξέταση της κείμενης νομοθεσίας, στον εντοπισμό των υφισταμένων προβλημάτων και δυσλειτουργιών, στην επισκόπηση των σχετικών μελετών και των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, ιδίως από τους κοινωνικούς εταίρους, και στην ανάλυση καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί και περιέχουν αξιοποιήσιμα, για το έργο της, στοιχεία.

Το έργο της Επιτροπής θα διαρκέσει τρεις μήνες και η τελική έκθεση, καθώς και το τελικό παραδοτέο, θα υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας