14-09-20 Παροχή διευκρινίσεων, παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 120118/Β4/11-9-2020 πρόσκλησης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγού

ΥΠΑΙΘ 2

14-09-20 Παροχή διευκρινίσεων, παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 120118/Β4/11-9-2020 πρόσκλησης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια εξοπλισμού, προς αποκατάσταση της βλάβης στον εξοπλισμό της υποδομής ιδιωτικού νέφους του ΥΠΑΙΘ (Computer Room No3)

 

Το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας