12-08-20 Ανακοινοποίηση στο ορθό των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) 

rsz minedu globe

12-08-20 Ανακοινοποίηση στο ορθό των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) 

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σύμφωνα με  τον νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και την αριθ. 75/ΕΕΠΠΣ/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, προβαίνει σε ανακοίνωση με ανακοινοποίηση στο ορθό των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.)

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Source: Υπουργείο Παιδείας