12-08-20 Ανακοινοποίηση στο ορθό στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) »

rsz minedu globe

12-08-20 Ανακοινοποίηση στο ορθό στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) »

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σύμφωνα με  τον νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και την αριθ. 75/ΕΕΠΠΣ/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, προβαίνει σε ανακοίνωση με ανακοινοποίηση στο ορθό των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.)

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΒΑΘΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΒΑΘΜΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Source: Υπουργείο Παιδείας