08-05-2020 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΥΠΑΙΘ 2

08-05-2020 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η διακήρυξη σε μορφή pdf

Η διακήρυξη σε μορφή doc

Source: Υπουργείο Παιδείας