07-05-2020 Εγκύκλιοι για την αποστολή βαθμολογίας και για την καταχώριση απουσιών μαθητών μέσω του ΠΣ myschool

ΥΠΑΙΘ 2

07-05-2020 Εγκύκλιοι για την αποστολή βαθμολογίας και την καταχώριση απουσιών μαθητών μέσω του ΠΣ myschool

Η εγκύκλιος για τις καταχωρίσεις απουσιών μαθητών

Η εγκύκλιος για τη βαθμολογία μαθητών 

Source: Υπουργείο Παιδείας