30-03-2020 Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

2018 10 09 19 57 48

30-03-2020 Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας